ಜೈಂಟ್, ದೈತ್ಯ ಪರ್ವತಗಳು, ಜೆಕ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್

ಮೆಲೊಡಿ

ಹಿಂತಿರುಗಿ ಟಾಪ್