ಸ್ಪ್ರೂಸ್ (ಜೈಂಟ್ ಪರ್ವತಗಳು)

Smrk (ಪೋಲಿಸ್ ಸ್ಮೆರ್ಕ್, ನೆಮೆಕಿ ಟಫಲ್ಫಿಚ್) ಜೆನರ್ಸ್ ವಿಸ್ಕೌ 1124 ಮೆಟ್ರೊ ನಾಡ್ ಮೊರೆಮ್ ನೆಜೆವಿಸ್ಸಿ ಹೋರೊ ಸ್ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾರ್ನಟೈನ್ ಎ ಝಾರ್ವೆನ್ ಟೇಕೆ české části Jizerských hor. Odedávna se zde stýkaly hranice tří zemských

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು