ಪೆಂಕೆವಾಕಿ ವಿರ್ಚ್ ಜೈಂಟ್ ಪರ್ವತಗಳು

ಪೆನ್ಕಾವಿಚಿ ವರ್ಚ್ (ಜರ್ಮನ್ ಪಿಂಕೆನ್ಬರ್ಗ್) ಜೆಕ್ ಪೂರ್ವ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ದೈತ್ಯ ಪರ್ವತಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು