ಪ್ಲೇಲ್ಸ್ ಜಿಜೆರಾ

ಪ್ರೈವೇಟ್ ರಿಜಾರ್ಡ್ ಪ್ಲೆಲೆಸ್ ಜಿಝೆರಾ ಜರ್ ಚ್ರಾನಿನೆನ್ území nacházející se v katastrálním území obce Hecenice v kraji Liberec, které je nejstarší přírodní rezervací na zememí jezerských hor. ಝೌಜಿಮಾ ವ್ರಚೋಲೋವ್ část ಡ್ರುಹೆ

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

ದೈತ್ಯ ಪರ್ವತಗಳು

ದೈತ್ಯ ಪರ್ವತಗಳು (ಜರ್ಮನ್ ಐಸರ್ಗೆರ್ಜ್, ಪೋಲಿಷ್ ಗೋರಿ ಇಝರ್ಸ್ಕಿ, ಸಹ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಗ್ರಾಮ Jizerky) jsou geomorfologickým celkem a nejsevernějším pohořím Česka. ಪೋಹೋರಿ ಬೈಲೊ ನಝ್ವಾನ್ ಪೊಡೆಲೆ řeky ಜಿಝೆರಿ, ಕ್ಟೆರಾ ಪ್ರಮೆನಿ ನಾ ಸ್ವಾಝಿಚ್ ಸ್ಮಾರ್ಕ್, ಕೊಝ್

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು