ಬರೊಕ್ ಸಂಗೀತ

ಬರೋಕ್ ಹಡ್ಬಾ ಆಬ್ಡೊಬಿ ಬರೊಕ್ಯಾ ಜೆ ಆಬ್ವೈಕಲ್ ಕ್ಲೇಡೆನ್ ಡೋ ಡೊ ರೋಝೆಝ್ನಿ ಲೆಮ್ ಝುನಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ 1600. ಜೆರೆನಾ ಸೆ ವ್ಯಾಸ್ ಪೊಝ್ ಒ ಓರಿಯಂಟೇಸೆನಿ vymezení. ಪವರ್ ಟರ್ಮಿನನ್ ಬ್ಯಾರಕೊ, ಜರ್ನಲ್ ಝೆನ್ jinಜಿನ್ umění, ಜೆ ವಿಡ್ವಿನ್ಜೆನ್

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು