ಜೆನ್ನಿಫರ್ ಲೋಪೆಜ್

ಜೆನ್ನಿಫರ್ ಲೋಪೆಜ್ ಜೆನ್ನಿಫರ್ ಲಿನ್ ಲೋಪೆಜ್ (ಜೆನ್ನಿಫರ್ ಲೋಪೆಜೋವಾ 24 ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, ಜೆನ್ನಿಫರ್ ಲೋಪೆಜೋದ * 1969 července), ಜೆಪೋರ್ವಾಕ, ಮೋಡೆನ್ ನೇವರ್ಹಾರ್ಚ್ ಎ ಟೇನ್ಕ್ನಿಸ್ ಜೆನಾರ್ಮಾ ಟೇಕ್ ಪಾಡ್ ಪಿರ್ಜೆಡಿವಿವ್ ಜಿಎಲ್ಲೊ. ನಾ ಫಿಲ್ವೋವಿಮ್ ಪೋಲಿ

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು