ಸ್ಪ್ರೂಸ್ (ಜೈಂಟ್ ಪರ್ವತಗಳು)

Smrk (ಪೋಲಿಸ್ ಸ್ಮೆರ್ಕ್, ನೆಮೆಕಿ ಟಫಲ್ಫಿಚ್) ಜೆನರ್ಸ್ ವಿಸ್ಕೌ 1124 ಮೆಟ್ರೊ ನಾಡ್ ಮೊರೆಮ್ ನೆಜೆವಿಸ್ಸಿ ಹೋರೊ ಸ್ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾರ್ನಟೈನ್ ಎ ಝಾರ್ವೆನ್ ಟೇಕೆ české části Jizerských hor. Odedávna se zde stýkaly hranice tří zemských

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

ಪ್ಲೇಲ್ಸ್ ಜಿಜೆರಾ

ಪ್ರೈವೇಟ್ ರಿಜಾರ್ಡ್ ಪ್ಲೆಲೆಸ್ ಜಿಝೆರಾ ಜರ್ ಚ್ರಾನಿನೆನ್ území nacházející se v katastrálním území obce Hecenice v kraji Liberec, které je nejstarší přírodní rezervací na zememí jezerských hor. ಝೌಜಿಮಾ ವ್ರಚೋಲೋವ್ část ಡ್ರುಹೆ

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

ಒಲಿವೆತ್ಸ್ಕಾ ಹೋರಾ

ಆಲಿವೆತ್ಸ್ಕಾ ಹೋರಾ (886 ಮೀ ಎನ್ಎಂ) ಜೆ ವಿರ್ಚೋಲ್ ವಿ ಜಿಜರ್ಸ್ಕಿಚ್ ಹಾರ್ಚ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪತ್ತೇದಾರಿ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಜಾಝ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರಾ. ಪ್ರೊಚಾಸಿ ಟಡಿ

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

ದೈತ್ಯ ಪರ್ವತಗಳು

ದೈತ್ಯ ಪರ್ವತಗಳು (ಜರ್ಮನ್ ಐಸರ್ಗೆರ್ಜ್, ಪೋಲಿಷ್ ಗೋರಿ ಇಝರ್ಸ್ಕಿ, ಸಹ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಗ್ರಾಮ Jizerky) jsou geomorfologickým celkem a nejsevernějším pohořím Česka. ಪೋಹೋರಿ ಬೈಲೊ ನಝ್ವಾನ್ ಪೊಡೆಲೆ řeky ಜಿಝೆರಿ, ಕ್ಟೆರಾ ಪ್ರಮೆನಿ ನಾ ಸ್ವಾಝಿಚ್ ಸ್ಮಾರ್ಕ್, ಕೊಝ್

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು